STUDIA NAD KAMPANIĄ 1796-1797 -JEAN COLIN.

199206-352x500

 W 2012 roku staraniem oświęcimskiego wydawnictwa Napoleon V ukazała się praca Jeana Colina – francuskiego żołnierza i historyka – traktująca o pierwszej kampanii Napoleona Bonaparte, jako samodzielnego dowódcy związku operacyjnego.

Kampania we Włoszech w latach 1796-1797 ukazała potencjał Napoleona jako wodza. Przebieg działań bojowych, umiejętne wykorzystywania położenia środkowego własnej armii, stosowanie wszystkich podstawowych zasad sztuki wojennej, skutkowały sukcesem Francuzów w całej kampanii i sławą Korsykanina, nie tylko we Francji, ale w całej Europie.

Książka, którą Wydawca oddał do rąk polskiego czytelnika ukazała się po raz pierwszy w 1889 roku (nieco pikanterii lekturze, niech doda okoliczność, iż wielu uważa, pracę Colina za plagiat rozprawy Clausewitza Der Feldzug von 1796 in Italien), przeto i bibliografia w tym dziele nie jest obszerna. Opiera się ona jednak tylko i wyłącznie o źródła pierwotne. Liczy ona 226 stron podzielonych na wstęp, sześć części oraz uzupełnienie. Zawiera liczne mapy, ale w zasadzie są to kopie map z oryginału – w konsekwencji są mało czytelne (przyznam, że podczas lektury Studiów… posiłkowałem się mapami z monografii bitwy pod Castiglione Tomasza Rogackiego).

Omawiana publikacja, mimo że traktuje o działaniach wojennych, jest jednak specyficzną. Czytelnik nie znajdzie w niej opisów organizacji walczących armii, parametrów taktyczno-technicznych broni, w końcu kwiecistych (albo zwięzłych) opisów bitew i potyczek. Nie znajdziemy w niej również wspomnień generałów, oficerów czy w końcu podoficerów lub żołnierzy. Żadnych tego typu cytatów. Przyczyna jest prozaiczna – jest to książka o podejmowaniu decyzji przez głównodowodzącego.

Autor koncentruje się w pracy na najwyższym poziomie decyzyjnym. Jego zainteresowania skoncentrowane są na motywach, które stanowiły fundament konkretnych decyzji operacyjnych lub strategicznych. Colin prezentuje te przesłanki, analizuje je i wskazuje, dlaczego uznać należy je za prawidłowe. Oczywiście, z uwagi na głębokie uwielbienie autora do Napoleona (co nie przeszkodziło mu nieco ponad dwie dekady później, przeskoczyć na drugi biegu i wykazać się wielkim krytycyzmem wobec talentu Cesarza) nie znajdziemy w tekście zbyt wielu argumentów przeciwnych i krytycznych wobec decyzji przyszłego cesarza Francuzów. Nie jest to jakaś wielka wada pracy. Po prostu powstała w specyficznych czasach.

Lektura jest trudna. Książka z pewnością nie została napisana z myślą o „niedzielnych strategach”. Język autora jest na tyle specyficzny, że naprawdę ciężko jest przeczytać wieczorem więcej niż 15-20 stron (oczywiście można więcej, ale nie wiem, czy wielu Czytelników zachowa podczas lektury dostateczny stopień percepcji).

Książka jest jednak absolutnym „musi have” nie tylko dla sympatyków epoki napoleońskiej, ale w ogóle dla osób zainteresowanych historią wojskowości, czy mechanizmami dowodzenia. Bardzo ciekawa i pouczająca lektura. Wadą utrudniającą w sposób znaczny „rozeznanie” się w tekście, są bardzo słabe mapy.

Książka niestety nie jest już dostępna u wydawcy. Być może niektóre księgarnie mają ją na stanie magazynowym.

Moja ocena: 5/6

CHERONEJA – Jacek Rzepka

106402235o

W 2011 roku wydana została w serii Ars Belli, cenionego wydawnictwa Attyka, Cheroneja traktująca o decydującej bitwie utrwalającej na kolejne stulecie hegemonię Macedonii w Grecji. Autor (obecnie dr hab.) przybliżył nie tylko sam przebieg bitwy, ale również sztukę wojenna Greków i polityczne tło wraz z drogą Filipa II do bycia hegemonem na Półwyspie Peloponeskim.

Praca liczy 216 stron, w tym ilustracje. Została podzielona na osiem rozdziałów, a każdy z nich z kolei na mniejsze podrozdziały, dzięki czemu książka jest bardziej przejrzysta a lektura przyjemniejsza.

W pierwszym rozdziale autor prezentuje i omawia materiały źródłowe wykorzystane w pracy. Drugi zaś Rzepka poświęca na przestawienie sytuacji politycznej regionu w IV wieku przed naszą erą. Treścią trzeciego rozdziału jest wojskowość stron konfliktu. Autor porównuje obywatelskie armie greckie ze zreformowaną armią macedońską. Czwarty koncentruje się na relacjach ateńsko – macedońskich w przededniu wybuchu wojny. Następnie autor przechodzi do opisu tytułowej bitwy, przedstawia topografię pola walki, rekonstruuje ordre de bataille Macedończyków i Greków, oraz przebieg samego starcia. W siódmym rozdziale czytelnik może zapoznać się z działaniami dyplomatycznymi podjętymi przez króla Macedonii po zwycięstwie nad Kefissos, mającymi na celu rozbicie sojuszu tebańsko-ateńskiego. Ostatni stanowi podsumowanie roli jaką odegrała bitwa pod Cheroneją w historii Grecji.

Recenzowana książka jest publikacją napisaną językiem popularnonaukowym. Absolutnie nie oznacza to, że cierpi na tym jej warstwa merytoryczna. W książce wykorzystano bowiem cały aparat naukowy. Autor nie tylko rekonstruuje tytułową bitwę, lecz oddaje także szeroką panoramę epoki.

Podkreślić należy, iż praca prof.  Rzepki jest pionierskim projektem na rynku. W literaturze polskiej nie było do tej pory żadnej monografii tej bitwy. W latach 70 ukazała się książka profesora Krawczuka, Groby Cheronei, która poruszała tą tematykę, jednakże praca ta skupiała się przede wszystkim na aspektach politycznych, ograniczając do minimum kwestie militarne. Czytelnik zainteresowany konfliktem pomiędzy Macedonią, a państwami greckimi mógł skorzystać z prac przede wszystkim N. Hammonda, przełożonych na język polski, na przykład: biografii Aleksandra Wielkiego, Flipa II, czy syntezy dziejów państwa Macedońskiego – Starożytnej Macedonii, w których bitwa cheronejska została dość dokładnie opisana. Jednak dopiero  omawiana książka jest pierwszą pełną monografią bitwy pod Cheroneą na polskim rynku wydawniczym.

Niewątpliwą zaletą książki jest nowatorskie spojrzenia przez autora na szereg kwestii związanych z przebiegiem tytułowego starcia. Rzepka kwestionuje powszechnie panującą opinię, jakoby triumf w bitwie Makedonowie zawdzięczali kawalerii. Zdaniem profesora główny ciężar spadł na piechotę macedońską z prawego skrzydła. Zwraca on uwagę, iż przełomowym momentem starcia wcale  nie było uderzenie hetajrów Aleksandra na Święty Zastęp, ale pozorowany odwrót piechoty Filipa na prawym skrzydle, prowadzący w konsekwencji do rozerwania szyku Greków. Tym samym Rzepka, rozprawia się z często powielaną w opracowaniach nowożytnych opinią jakoby zwycięstwo Macedończyków było zasługą młodego Aleksandra.

Autor kwestionuje także z N. Hammondem i J. Kromayerem na temat pozycji zajętych przez Greków i długości frontu, odrzucając ustalenia wcześniej wspomnianych historyków i przedstawiając własną teorie na temat ustawienia Greków, którzy według Rzepki, mieli zajmować pozycję od akropolu Cheronei, aż do miejsca gdzie później usypano polyandrion.

Profesor odrzucił także dotychczasowe ustalenia dotyczące roli kawalerii sprzymierzonych w bitwie, jak i miejsce jej rozwinięcia. Przyjmując liczebność zgodnie z ustaleniami Hammonda, Rzepka wskazał, że jazda grecka nie stanowiła odwodu, tak jaj sugeruje to wyżej wymieniony brytyjski uczony oraz Peter Green w swojej klasycznej już biografii Aleksandra. Zdaniem polskiego autora jazda ta została rozwinięta na skraju prawego skrzydła, osłaniając Święty Zastęp.

Bibliografia liczy 9 stron, zawiera źródła, teksty epigraficzne i opracowania. Wśród opracowań dominuje literatura obcojęzyczna, przeważają prace pisane w języku angielskim ale również niemieckim, francuski i polskim.

Od strony edytorskiej książka prezentuje się bardo dobrze, co zresztą jest już normą w wydawnictwie Attyka. Do pracy dołączono wkładkę zwierającą wiele ilustracji, kolorowych zdjęć – przedstawiających współczesne miejsca w Grecji i Macedonii opisywane w książce. Ponadto dodano trzy mapy, przedstawiające Grecję właściwą i świat egejski w IV wieku przed naszą erą oraz Macedonię. Dodatkowo zamieszczone zostały dwa plany bitew, jeden w rekonstrukcji autora, drugi według tradycyjnej rekonstrukcji. Na końcu książki, załączone są aneksy.

Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych prac historycznych, dotyczących antyku, jaka ukazała się w Polsce. Autor łączy niezwykle wysoki poziom merytoryczny z doskonałą i przyjemną do odbioru narracją. Prezentuje także świeże spojrzenia na opisywane zagadnienia. Nie brak mu także odwagi w stawianiu kontrowersyjnych tez. Jest to absolutny „must have”  każdego miłośnika starożytności, nie tylko zainteresowanego przebiegiem konfliktu pomiędzy Filipem II a koalicją greckich państw.

Jedynym minusem jest, biorąc pod uwagę bardziej popularny niż naukowy charakter pracy, to że autor nie pokusił się o przybliżenie wersji autorów, z  którymi polemizuje. Jest to jednak uwaga marginalna.

Książka, jest dostępna w księgarniach internetowych za ok. 40-45 zł i jest zdecydowanie warta tej ceny.

Moja ocena 6/6

PRUSKA IŁAWA 1807 – Tomasz Rogacki

352x500

W 2004 roku Dom Wydawniczy Bellona wydał stosunkowo niewielką książkę Tomasza Rogackiego o bitwie pod Pruską Iławą 8 lutego 1807. Jest to poprawiona wersja książki tego samego autora, która ukazała się w 1991 roku w Nakle.

Praca traktuje o zimowej kampanii wojny Francji z Prusami i Rosją zakończonej jedną z najkrwawszych bitew wojen napoleońskich – tułowym starciem.

Pozycja liczy 138 stron. Zawiera jedną wkładkę z czarno-białymi ilustracjami oraz jedną, dwustronną, rozkładaną mapę bitwy.

Książka została podzielona na wstęp, osiem rozdziałów i „ocenę”, stanowiącą swoiste zakończenie. Dodano również dwa aneksy. Pierwszy zawiera proklamację Napoleona, a drugi pobitewny Biuletyn Wielkiej Armii. Autor dodał również indeks nazw geograficznych obecnych polskich i niemieckich odpowiedników z początku XIX wieku.

Niewątpliwie zaletą przy wszelkich opisach operacji wojskowych jest przybliżenie czytelnikowi warunków terenowych w jakich armie działały. Tomasz Rogacki pokusił się w rozdziale pierwszym o sprostanie temu zadaniu. Nie mam jakiś zastrzeżeń od strony merytorycznej (geograficznej) do tej części pracy. Jednakże w świetle całokształtu pracy rozdział ten jest zbędnym. Nie ma bowiem żadnego przełożenia jego treści na resztę książki, jak też autor i wydawca nie opatrzyli tego rozdziału żadną mapą terenu i sieci drogowej. Czytelnik zupełnie został pozbawiony informacji jak warunki geograficzne wpływały na decyzje dowódców i wykonanie ich rozkazów.

Bardzo rozbudowane zostało order of battle. Z jednej strony jest to zaleta – znamy zarówno skład jak i liczebność wojsk. Z drugiej strony zawiera się ono na ok. 10% tekstu. Jego lektura może być zatem nieco żmudna.

Autor przyjął, moim zdaniem ze szkodą dla książki, koncepcję nie przybliżania czytelnikowi taktyki, formacji i uzbrojenia walczących armii. Czytelnikowi obeznanemu z wojnami napoleońskimi to nie będzie przeszkadzać, ale dla osoby pierwszy raz ściągającej po pozycję z epoki tych konfliktów trudno będzie orientować się w pewnych niuansach, szczególnie taktycznych.

W tekście brak bardziej szczegółowego omówienia planów. Wszelkie informacje na ich temat zawierają się na ok. trzech stronach.

Lektura kolejnych rozdziałów jest również lekko nużąca. Cały opis działań sprowadza się bowiem do wskazywania skąd, kiedy i do jakiej innej miejscowości pomaszerowały oddziały. Przy tym autor zastosował manierę używania nazewnictwa niemieckiego z początku XIX wieku (choć i tu zabrakło mu konsekwencji, bowiem szczególnie wobec większych czy bardziej znanych miejscowości, używa obecnych nazw polskich). Dodając do tego brak odpowiednich map, czytelnikowi bardzo trudno zorientować się jak w rzeczywistości te działania wyglądały. Tym bardziej, że co chwila trzeba zaglądać do aneksu na końcu książki dla odnalezienia polskiej nazwy.

Sam opis bitwy jest ciekawy, choć brak mu „chromu” w postaci wspomnień z epoki, szczególnie młodszych oficerów. Niewątpliwą zaletą tego rozdziału jest duża dwustronną mapa.

Książka zdecydowanie cierpi na klasyczną chorobę „pierwszej” publikacji. Pozostaje mi wyrazić żal, że autor bardziej pozycji nie dopracował.

Reasumując oceniam książkę na przeciętną (3/6).

Jest ona dostępna jedynie na rynku antykwarycznym

Strategiczna rola twierdz i umocnień w kampanii 1914 i 1915 roku na wschodzie – Roman Borzęcki

T250916

W 2013 roku ukazała się staraniem oświęcimskiego wydawnictwa praca płk Romana Borzęckiego pod wyżej wymienionym tytułem.

Jest to przedwojenny maszynopis, dostępny do roku wydania jedynie dla wąskiego grona specjalistów, zajmujących się walkami na ziemiach polskich podczas I Wojny Światowej.

Przyczyny, dla których praca nie ukazała się przed wybuchem wojny nie są znane. Wśród historyków dominują dwa poglądy na tę kwestię. Według pierwszego książki nie wydano z braku funduszy i wybuchu wojny. Zwolennicy drugiego poglądu twierdzą, że przyczyny miały charakter personalny. Płk. Borzęcki nie był członkiem Wojskowego Biura Historycznego, a jego praca mogłaby być tzw. „niechcianym podręcznikiem”.

Jednakże wywody te nie mają większego znaczenia, bowiem praca nie została ukończona. Jaka była tego przyczyna nie wiemy. Być może jedna z wymienionych. Wątpię, by książka po ukończeniu mogła pretendować do miana akademickiego podręcznika sztuki fortyfikacyjnej.

Książka liczy 128 stron. Nie zawiera żadnych zdjęć. Dołączono do niej ponad 20 szkiców i map. Autor podzielił swoją pracę na dziesięć rozdziałów różnej wielkości.

W dwóch pierwszych rozdziałach autor podjął próbę scharakteryzowania systemów obronnych Rosji i Niemiec pod wpływem ich planów operacyjnych. W mojej ocenie te dwa rozdziały są najciekawsze w książce. Doskonale pokazują różnice w podejściu do planowania wojennego obu stron z wyzyskaniem systemu fortyfikacyjnego. Cenną informacją było zestawienie wydatków Niemiec na budowę i modernizację umocnień stałych. Posiadają one największy walor poznawczy. Są też spójne (czego nie można powiedzieć o reszcie książki), choć w mojej ocenie można je jeszcze bardziej rozbudować. Dlaczego tak się nie stało – nie wiemy.

Kolejne rozdziały dotyczą już działań wojennych. Niestety mają bardzo nierówną wartość. W zasadzie wszystkie są zaprzeczeniem tezy, iż książka była pomyślana jako podręcznik akademicki na kursach fortyfikacji. Nie znajdziemy w niej żadnych podstawowych pojęć z zakresu fortyfikacji czy ewolucji systemów fortyfikacyjnych. Brak też określenia sposobów zwalczania fortyfikacji czy ich konstrukcji w oparciu o najnowsze trendy, dla zapewnienia skutecznej odporności.

Zresztą samo wyjaśnienie „strategicznej roli twierdz” w wywodach autora szwankuje. Tezy są lakoniczne, bez należytego uzasadnienia, czy wnikliwej analizy operacyjnej albo strategicznej. Bardzo często natomiast autor „schodzi” na poziom taktyczny, opisując walki o same twierdze albo wokół nich. Na ich podstawie wyciąga generalne wnioski, które znowu nie znajdują uzasadnienia w przytoczonych faktach. Brakuje powiązania między elementem taktycznym a operacyjnym, czy strategicznym. Do tego Borzęcki raczej bezkrytycznie podchodzi do relacji pasujących do jego punktu widzenia (np. zdanie Maxa Hoffmana na temat oddziaływania twierdzy królewieckiej na wojska Rennenkampfa).

Widać więc, że praca jest niespójna. Walor edukacyjny jest bardzo ograniczony (dostrzegam go jedynie w dwóch pierwszych rozdziałach). Dodatkowo, dla czytelnika mającego szerszy dostęp do literatury rosyjskiej, większość tekstu będzie na poły „odtwórcza”. Czytając niektóre fragmenty, miałem wrażenie, że skąd je znam. Otwartą kwestią pozostaje w jaki sposób pan pułkownik wszedł w posiadanie międzywojennej literatury fachowej radzieckiej.

Ogromną zaletę pracy są szkice własnoręczne autora. Szkoda, że nie wszystkie się zachowały. Szwankuje także ich numeracja (widać, że w trakcie powstawania książki ulegała zmienia). Utrudnia to zapoznanie się z sytuacją. Jednak w stosunku do reszty jest to niewielki mankament.

Reasumując i aby nie znęcać się nad Wydawcą – moim zdaniem pomysł na wydanie pracy Borzęckiego był raczej chybiony.  Niewątpliwą zaletą są szkice. Bardzo dobre. Wadą brak kilku istotnych (w tym twierdzy przemyskiej). Największym mankamentem jest jednak niedopracowanie tego tekstu. Dodatkowo jest on trudny w lekturze. Zresztą nie jest on przytaczany w bibliografiach książek opisujących kampanie na froncie wschodnim po 1990 roku (są wyjątki oczywiście). To także świadczy o jego wartości. Od biedy mogłyby po książkę sięgnąć osoby, które mają problem z cyrylicą a interesuje ich „zdobywanie” twierdz w toku I Wojny Światowej.

Moja ocena 2/6 (szkice podniosły ocenę).

Książkę można  kupić u wydawcy (aktualnie w całkiem dobrej cenie).

http://napoleonv.pl/p/23/240/strategiczna-rola-twierdz-i-umocnien-w-kampanii-1914-i-1915-roku-na-wschodzie-1914-1939.html

SPALONA ZIEMIA – Paul Carell

56ba8cd710d13

W 2003 roku Dom Wydawniczy „Bellona” oddał w ręce czytelników tłumaczenie drugiej książki Paula Carella o wojnie na Froncie Wschodnim. Tym razem autor opisuje działania od stycznia 1943 do rozbicia Grupy Armii „Środek” na Białorusi w czerwcu 1944. Oczywiście, analogicznie jak w „Operacji Barbarossa”, ciężar narracji nie został rozłożony równomiernie na wszystkie trzy odcinki gigantycznego frontu. W „Spalonej Ziemi” uwaga Carella przede wszystkim koncentruje się na Grupie Armii „Południe” czy generalnie południowym odcinku frontu od styku z GA „Środek” po Morze Czarne. Działania bojowe na północnym i środkowym odcinku przedstawiono w bardzo niewielkim zakresie. Szczególnie niewiele miejsca zajmuje GA „Północ”. Opis jej walk obejmuje tylko rok 1943. Także GA „Środek” została mocno skrótowo potraktowana.

Książka liczy 500 stron. Zawiera przedmowę autora i osiem merytorycznych części. Na końcu znajdują się dokumenty, wykaz map, skrótów oraz bibliografia. W pracy znajduje się 49 map oraz trzy wkładki z czarno-białymi zdjęciami. Mapy niestety bardzo ogólne, ale pozwalające zorientować się w sytuacji (choć zdaje sobie sprawę, że ta ocena może być przedmiotem sporych kontrowersji).

Ponieważ, w ocenie Paula Carella bitwa na łuku kurskim miała decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu wojny na Wschodzie, książka zaczyna się od opisu tego starcia. Następnie, już w porządku w miarę chronologicznym, autor prowadzi na przez walki nad Donem, opisuje odwrót z Kaukazu, by przenieść się pod Leningrad i Wielkie Łuki. Potem znów wracamy na południe i w jednym bloku Carell przedstawia walki od sowieckich ofensyw na Charków w sierpniu 1943 po zajęcie Krymu wiosną 1944. Ostatnia część została poświęcona destrukcji GA „Środek” w operacji „Bagration”.

Jakość poszczególnych części, a nawet rozdziałów, jest nierówna. Oczywiście, podejmując się takiego trudu, naturalne jest prezentowanie opisywanych walk z perspektywy wyższych związków taktycznych i związków operacyjnych. Niestety ta perspektywa zostaje zachwiana przez poświęcanie szczególnej uwagi południowemu odcinkowi frontu. Bardzo słaby jest rozdział o bitwie kurskiej. Równie źle prezentuje się opis walk na Białorusi latem 1944. W mojej ocenie istnieje prawidłowość, która polega na tym, ze Carell więcej uwagi poświęca tym walkom, które można uznać za w jakiś sposób zwycięskie dla Niemców, a traktuje „po macoszemu” te, w których Wehrmacht poniósł zdecydowaną klęskę w jego opinii. Nie jest to miejsce na jakąś szczególną polemikę z poglądami Niemca na istotność tej czy innej bitwy. Należy pamiętać, że książka ta powstawała pół wieku temu. Dotknięta jest zatem licznymi ograniczeniami związanymi choćby z zupełnym brakiem dostępu do radzieckich archiwów. Także dziwić nie może prawie wyłącznie, w zdecydowanie większym stopniu niż w „Operacji Barbarossa”, perspektywa niemiecka. Oczywiście, autor w opisie „schodzi” na poziom pojedynczego żołnierza. Zabiegów takich jest jednak zdecydowanie mniej, niż we wcześniejszej części. Narodowość autora oczywiście koreluje z wyraźną sympatią dla konkretnej strony. Niestety prowadzi to do ciągłego utyskiwania Carella a to na Hitlera, a to na braki w ilości wojsk, w uzbrojeniu, na przewagę liczebną wroga. Często są one wręcz kuriozalne i sprzeczne z zasadami sztuki wojennej (jak narzekania na wielką przewagę liczebną Rosjan – uzyskanie przewagi liczebnej w punkcie ciężkości jest jedną z elementarnych zasad; swoją drogą podczas opisów walk latem 1941 czy 1942 Niemcowi nie przeszkadzało wyzyskiwanie tej zasady przez Wehrmacht). Jest to po 200 stronach mocno nużące. Autor skrzętnie pomija temat niemieckich zbrodni wojennych, ale podkreśla fakt ewakuacji z wojskiem niemieckim cywili tych nacji ZSRR, które Niemców wspierały.

„Tradycyjnie” szwankuje tłumaczenie. Uległo ono poprawie w stosunku do „Operacji Barbarossa”, jednak dalej pozostawia dużo do życzenia. Prawie zniknęły „strzelające rury” i pojawiły się w to miejsce „lufy”, ale w dalszym ciągu mamy „zestrzelone” czy „leżące” czołgi. Wciąż niemieckie „Herres Gruppe” tłumaczone jest jako „Grupa Wojsk” zamiast „Grupa Armii”.

Mimo to książka jest wartościowa i, tak jak w przypadku wcześniejszej pracy Carella, uważam, że wśród polskich historyków niedoceniana lub lekceważona.

Konkludując, książka z pewnością słabsza od „Operacja Barbarossa”, ale również warta przeczytania. Przy lekturze należy koniecznie pamiętać o ograniczeniach, z jakimi przyszło autorowi się skonfrontować.

Moja ocena 4- (3,85)/6

Książka jest dostępna w większości księgarni.

OPERACJA BARBAROSSA – Paul Carell

bb23b40a55d7481cad5e0001ab0973647ab97c54

Nie zapomniałem o WAS Drodzy Czytelnicy mojego bloga. Czytam, ale obowiązki rodzinne i zawodowe nie pozwalały na wcześniejszą publikację wpisu o lekturach i grach. Teraz mam trochę czasu i postanowiłem braki uzupełnić.

W 2000 roku, po blisko czterech dekadach od pierwszego niemieckiego wydania, ukazało się polskie tłumaczenie wymienionej w tytule pracy. Wydawca – Dom Wydawniczy Bellona w Warszawie – co jakiś czas „odkurza” pierwsze polskie wydanie i włącza do czytelniczego obiegu kolejne w zmienionej szacie graficznej. Z pewnością świadczy to o popularności tematu i wciąż zainteresowanych nabywcach. Z jednej strony to dobrze, z drugiej – o czym przykro mówić, polskie wydanie ma liczne mankamenty.

Książkę czytałem pierwszy raz dawno temu – w 2003 lub 2004 roku. Ale jakoś w październiku kolega zapytał czy znam twórczość Paula Carella i co o niej sądzę. Zamiarem mego kolegi było nabycie zestawu książek niemieckiego autora, ale nie chciał brać ich „w ciemno”. Odpowiedziałem, że czytałem i mnie nie „powaliła”. Ale zreflektowałem się, iż mój negatywny stosunek do książki bardziej opiera się na przeczytanych w sieci opiniach niż własnej pamięci. Umówiliśmy się, że przeczytam książkę raz jeszcze i podzielę się z kolegą opinią. Przyznam, że do lektury przystępowałem nastawiony niezbyt przychylnie do książki.

Mam wydanie z 2000 roku i moje informacje opierają się o tę pracę. Liczy ona sobie 592 strony. Podzielona jest na dwa tomy, z których na pierwszy składają się trzy części, a na drugi cztery plus dodatek z dokumentów i schematów organizacyjnych. Autor rozpoczyna narrację od ostatnich godzin przed inwazją Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941. Opowieść kończy zaś kapitulacją 6 Armii w Stalingradzie.

Carell narrację prowadzi przede wszystkim na poziomie operacyjnym – działania korpusów i armii stanowią trzon jego opisów. Wynika to głównie z dostępności materiałów źródłowych oraz z faktu, że autorowi łatwiej było dotrzeć do wyższych oficerów niż żołnierzy. Jednak często, szczególnie w przypadku ważnych wydarzeń, schodzi on na poziom pojedynczego żołnierza. Zabieg ten czyni lekturę łatwiejszą i przyjemniejszą w odbiorze.

Przystępując do lektury należy pamiętać, że książka powstawała pod koniec lat 50-tych i na początku 60-tych ubiegłego wieku. Po pierwsze mamy więc przede wszystkim perspektywę niemiecką. Po drugie bardzo ograniczone źródła sowieckie w postaci oficjalnej (czytaj „zakłamanej” Historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej) i wspomnień radzieckich marszałków i generałów. Oczywiście autor z nich korzystał, ale w niewielkim tylko zakresie. W konsekwencji praca zawiera trochę błędów. Carell niektóre zdarzenia przecenia, innych niedocenia. Zdarzają mu się także oczywiste omyłki (jak np. powołanie się na informacje od Sorgego wówczas, gdy ten został już zatrzymany przez Japończyków). Nie zmienia to jednak wysokiej mojej oceny merytorycznego poziomu pracy.

Problemem naszego wydania jest tłumaczenie. Jest ono po prostu słabe. Tłumacz (oficer WP) ma zdecydowany problem z terminologią wojskową. Mamy więc „zestrzelone” i „leżące” czołgi. Nagminnie występują „rury” zamiast luf. Powszechna jest „grupa wojsk” zamiast „Grupy Armii”. Mylone są dywizje pancerne z piechoty. Dodatkowo rodzime tłoczenie nieco „zinfantylizowano”. W jednym miejscu tłumaczenie jest błędne.

Reasumując, zgadzam się że Stevem Newtonem i Davidem Glantzem, że książka Carell jest nadal wartościową. Niestaty, ale przydałoby się nowe, lepsze jej tłumaczenie na polski.

Moja ocena 4/6

Książka dostępna bez problemu w księgarniach.

NARZĘDZIA MROKU – Alfred Price

narzedziamroku

Wydawnictwo Dolnośląskie w 2006 roku oddało do rąk czytelników książkę Alfreda Price’a pt. Narzędzia mroku. Historia walki radioelektronicznej 1939-1945. Nie jest to nowa pozycja. Pierwsze wydanie w Wielkiej Brytanii ukazało się 50 lat temu. W mojej ocenie nie straciła jednak nic na aktualności. Przede wszystkim dlatego, że autor był oficerem RAF-u w czasie II Wojny Światowej latającym na bombowcach. Doskonale więc zna opisywane w książce urządzenia, a używane przez samoloty podległe Bomber Command.

Pozycję zakupiłem zupełnie przypadkowo, kilka lat temu w namiocie z tanią książką nad morzem. Sięgnąłem po nią niedawno, zachęcony przez Kolegę, by zagrać z synem w grę planszową GMT Bomber Command (traktującą o nocnych nalotach RAF na Niemcy w latach 1943-1945). Czytając instrukcję do gry (przekład autorstwa Kolegi – Andrzeju serdecznie pozdrawiam 🙂 ) umilałem sobie czas lekturą Narzędzi w mroku.

Polskie wydanie liczy 330 stron, podzielonych na słowo wstępne (autorstwa sir Roberta Cockburna), podziękowań, prologu i czternastu rozdziałów. Dodatkowo zawarto na końcu aneksy dotyczące najważniejszych naziemnych radarów niemieckich i japoński, stopni lotniczych oraz słowniczek terminów związanych z tekstem. Tłumaczenie jest świetne, wykonane ze znajomością rzeczy. W jednym przypadku doszło do niefortunnego przekręcenia imienia dowódcy Bomber Command (w tekście pojawia się Andrew zamiast Arthur). Tekst opatrzono również ponad 20 czarno-białymi ilustracjami oraz rysunkami. Zamieszczono także kilka mapek.

Bardzo trudno pisać o książkach dobrych. Ta jest fascynująca. Nigdy za bardzo nie interesowałem się mocno lotnictwem, ale po prostu podczas lektury czuje się profesjonalizm autora. Albert Price zaczyna swoją opowieść od lotu sterowca LZ130 (brat bliźniak słynnego Hindenburga) wzdłuż wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii celem zbadania jej przestrzeni radiowej. Niemcy, dysponujący radarem, szukali wiązek radiowych podobnych urządzeń u Brytyjczyków. Oba mocarstwa dysponowały stacjami radiolokacyjnymi, ale o posiadaniu radaru u przeciwnika nie wiedziały. Następnie opisuje po kolei, jak Brytyjczycy i Niemcy prześcigali się w walce radiologicznej. O ile wiedziałem, że wbrew obiegowej opinii na początku wojny (lata 1939 -1941) przewaga leżała po stronie Niemców, to nie wiedziałem, że z początkiem wojny była ona aż tak znaczna. Niemcy nie dość, że dysponowały radarami dalekiego zasięgu, to ich okręty zostały jeszcze przed wojną wyposażone w radary artyleryjskie Seetakt. Brytyjczykom udało się to dopiero w 1941 roku. Price opisuje starania wyspiarzy zmierzające do zakłócenia działania urządzenia X Gerät, dzięki którym Niemcy mogli precyzyjnie bombardować cele bez ich widoczności. Autor zwraca uwagę w podejściu obu stron do kwestii oznaczania celów dla głównych wypraw. Niemcy robili to zbyt małą liczbą samolotów, co ułatwiało obronie mylenie sił głównych przez różne akcje pozoracyjne. W kolejnych rozdziałach przedstawiono powstanie i rozwój niemieckiej linii Himmelbet, kolejne doskonalenia radarów Freya i Würzburg, współpracę z nocnymi myśliwcami. Z drugiej strony zaprezentowano formy zakłócania działania tego systemu.  Nie wiedziałem, że aby wiedzieć jak działa Würzburg, konieczny stał się rajd na wybrzeże Francji (komandosami brytyjskimi dowodził mjr John Frost („specjalista” od mostów – zdobywał Most Primsole i most w Arnhem). Opis tej akcji (Operacja Biting) jest bardzo plastyczny i pokazuje skalę problemów, z jakimi musiała zmagać się niewielka bądź co bądź jednostka na wrogim wybrzeżu. Szczególnie ciekawie prezentuje się sprawa Window – zakłócania pracy radiolokatorów za pomocą specjalnie pociętych pasków folii aluminiowej zrzucanych przez samoloty brytyjskie w odpowiedni sposób. Nie miałem pojęcia, że Niemcy także pracowali nad tym rozwiązaniem! Nazwali tę metodę Düppel (dipol). Na osobisty rozkaz Göringa prace zostały jednak przerwane. Zaskoczenie wywołane tą metodą zakłócania pracy stacji radiolokacyjnych pozwoliło na osiągnięcie wielkiego sukcesu w Operacji Gomorrah. Opisy wybranych operacji, wspomnienia lotników, uczonych, specjalistów czynią lekturę bardzo strawną i jeszcze ciekawszą.

Niejako na uboczu głównego nurtu narracji pozostają Amerykanie i Japończycy. O potencjale USA nie ma się nawet co rozpisywać. Wiadomo, że był ogromny. Natomiast zaskoczony byłem, iż Japończycy posiadali stacje radiolokacyjne już w 1942 roku. Pierwszą Amerykanie zdobyli na Guadalcanalu. Jak zauważono, była ona bardzo prymitywna. Do końca wojny Japończycy pozostawali w dziedzinie radiolokacji daleko w tyle za Aliantami do końca wojny. Amerykańskie bombowce bez obaw mogły wykonywać misje bombowe nad Japonią, mimo wykrywania sygnałów stacji radiolokacyjnych.

Generalnie jest to książka świetna. Mimo upływu półwiecza od pierwszego wydania, jak dla mnie jest zupełnie wystarczającym źródłem informacji. Tym bardziej, że podobnej pozycji nie znalazłem w języku polskim. Wszystkim fascynatom lotnictwa gorąco polecam.

Moja ocena 5/6

Książka dostępna w drugim obiegu lub w „tanich księgarniach”.

 

SZTUKA WOJENNA EUROPY ZACHODNIEJ W EPOCE KRUCJAT 1000-1300 – John France

T215811

W 2012 roku oświęcimskie wydawnictwo NapoleonV oddało w ręce czytelników pracę prof. Johna France’a pod wyżej wymienionym tytułem. Książkę po raz pierwszy w 1999 roku wydało brytyjskie wydawnictwo Routledge.

Publikacja, będąca syntezą, poświęcona została szerokiemu ujęciu sztuki wojennej zachodniej części naszego kontynentu. Autor omówił bowiem nie tylko zagadnienia stricte poświęcone działaniom bojowym, ale też korelacje między wojną i wojskowością a społeczeństwem średniowiecznym i finansami. Wiele tez postawionych przez autora wydaje mi się kontrowersyjnymi, ale nie mogę zarzucić France’owi, że w sposób wątpliwy je uargumentował.

Książka liczy 325 stron. Została podzielona na szesnaście rozdziałów oraz dodatek opisujący przebieg bitwy pod Bouvines. Na końcu znajduje się obszerna bibliografia oraz indeks.  Jako że, jak wspominałem, jest to praca syntetyczna, podział na rozdziały nie ma charakteru chronologicznego czy geograficznego a tematyczny. Jest to bardzo duże ułatwienie dla czytelnika, albowiem otrzymujemy w ramach konkretnego zagadnienia możliwość spojrzenia na jego zmiany z perspektywy długoletniej. Czytelnik nie musi więc wertować książki w poszukiwaniu interesującego go zagadnienia wojskowego, aby prześledzić zmiany w sztuce wojennej. Wybiera odpowiedni rozdział i albo zapoznaje się z jego treścią, albo wertuje w poszukiwaniu odpowiedniego fragmentu. Bardzo taki układ mi odpowiadał.

Nie będę opisywał treści poszczególnych rozdziałów. Raz, że jest ich dużo, po drugie doprowadziłoby to do mocnego rozrośnięcia się niniejszego tekstu. Poprzestanę na zwróceniu uwagi Czytelnika na wg mnie najważniejsze aspekty książki.

Przede wszystkim w pracy nie znajdziemy opisów i szyków formacji piechoty czy kawalerii, ani żmudnych zmian w uzbrojeniu. Rozdział o broni, zarówno ofensywnej jak i defensywnej jest krótki i zawiera najistotniejsze informacje. W ocenie autora progres w uzbrojeniu w owym czasie był niewielki i determinowany przede wszystkim rozwojem środków ochrony. Poza tym istniało niewiele ośrodków myśli wojskowej, które w zasadzie ograniczały się do dworów. Prowadziło to do rozproszenia wysiłku intelektualnego o ograniczenia w komunikacji utrudniały wymianę poglądów. Stąd wiele z tych nielicznych ośrodków rozważało te same zagadnienia.

W mojej ocenie najważniejszą tezę prof. France’a prezentuje w pierwszym rozdziale swojej książki. Jest to swoisty manifest autora. Podstawowa teza zasadza się na twierdzeniu, że wojna w latach 1000-1300 prowadzona była albo w celu powiększenia własności ziemskiej lub w celu obrony stanu posiadania. Wprost pada twierdzenie, że wojna była domeną właścicieli ziemskich. Nie chodzi oczywiście o każdego posiadacza, ale o elity rządzące (nie wyłączając duchowieństwa). Takie prywatne wojny ułatwiała słabość władzy królewskiej (lub książęcej). Słabość ta wynikać miała z dwóch przyczyn: król (książę), szczególnie w latach 1000-1200, był jednym z wielu posiadaczy ziemskich, często nie największym we własnym kraju (dla przykładu Plantageneci we Francji), ogromne trudności w komunikacji uniemożliwiały sprawowanie efektywnej kontroli przez władzę państwową. Oczywiście władzę królewską darzono wielkim prestiżem, ale  unikalność jej pozycji mogła być interpretowana w wąski sposób.

France zaznacza, że związki feudalne w Europie Zachodniej nie były wcale silne. W większości krajów panowała zasada wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Odmienna koncepcja panowała w normandzkiej Anglii. Dodatkowo więzi miedzy suzerenem a seniorami oraz między seniorami a wasalami był dość luźny. Senior mógł mieć kilku suzerenów (np. hrabiowie Fandrii czy Hainaut). Nierzadkie były sytuacje, kiedy stojący na szczycie drabiny feudalnej we własnym kraju, był wasalem w sąsiednim (królowie Anglii wobec królów Francji). W tej sytuacji wasal miał swobodę wyboru wobec kogo wypełni obowiązek lenny. Najczęściej wybierał stronę wg niego silniejszą (albo mającą większą szansę na zwycięstwo). Częste były przypadki zmiany obozu podczas kampanii.

Autor podkreśla epizodyczny charakter wojny i niską liczebność średniowiecznych armii. Z uwagi na niewydolny system komunikacyjny niezwykłą trudnością odznaczał się proces koncentracji sił. Dodatkowo duża liczebność armii skutkowałaby problemami aprowizacyjnymi. Dlatego kampanie były krótkie i toczyły się albo późną wiosną albo późnym latem. Bardzo rzadko decydowano się na kampanię zimową.

Epizodyczny charakter wojny wpływał na jakość wojska. Indywidualnie rycerz czy sierżant byli bardzo dobrze wyszkolonymi wojownikami. Jednak armia jako całość przedstawiała kiepski obraz wyszkolenia i współdziałania. Krótkie kampanie, łatwość zmiany obozu uniemożliwiały osiągnięcie wysokiego stopnia współdziałania różnych kontyngentów. Zatrudnianie licznych najemnych kompanii wcale nie poprawiało tej sytuacji. Utrzymanie ich było bowiem drogie, a dodatkowo prezentowali oni wysoki poziom współdziałania w ramach swojej grupy. Wszystkie przywary charakteru wojny w średniowieczu w ramach armii również ich dotykały. Dlatego bitwa była stosunkowo rzadka, a częściej polegano na oblężeniach. Wojna w Europie Zachodniej w zakreślonych ramach czasowych to przede wszystkim wojna oblężnicza. Oczywiście istniały wyjątki (np. armia Królestwa Jerozolimskiego).

Autor neguje także decydującą rolę kawalerii na polu bitwy. Uważa, ze teza sir Charlesa Omana i R.C. Smaila o całkowitym prymacie kawalerii jest oparta na fałszywych przesłankach. France nie neguje, że XIII stulecie było epoką kawalerii, ale podkreśla, że jej pozycja na polu bitwy zależna była od wielu czynników, przede wszystkim terenu. Zaznacza, że w tym wieku paradoksalnie, piechota była najlepiej uzbrojona w epoce. Przykłady pól bitewnych Włoch, Walii, Szkocji, Flandrii czy Lewantu wskazują, iż dobrze wyszkolona i zdyscyplinowana piechota jest groźnym przeciwnikiem zdolnym pokonać kawalerię.

W mojej ocenie jest to pozycja bardzo ciekawa i warta lektury. Tym bardziej moje zaskoczenie wywołuje fakt, że w zasadzie przeszła ona bez echa wśród naszych specjalistów. Znalazłem tylko jedną recenzję tej pozycji (inna rzecz, że przeszukiwałem sieć pobieżnie). A szkoda. Nie mam dostatecznej wiedzy by potwierdzać lub polemizować z tezami autora. Jednak oceniam, że przydałaby się jakaś praca, w której jakiś specjalista z epoki odniósłby się do nich.

Do polskiego tłumaczenia mam jedną uwagę. Generalnie książkę, biorąc pod uwagę tematykę, czytało się bardzo dobrze. Jednak w kilku miejscach raziły mnie użyte w tłumaczeniu kolokwializmy. Co by nie powiedzieć, praca ma charakter bardziej naukowy niż popularny. Należałoby w przyszłości unikać takich zwrotów w tłumaczeniach wysoce specjalistycznych książek.

Moja ocena 5/6.

Książka dostępna do kupienia u wydawcy:

http://napoleonv.pl/q/?keywords=Sztuka%20wojenna%20Europy%20Zachodniej

 

 

OPERACYJNA SŁUŻBA SZTABÓW WOJSKA POLSKIEGO W 1939 ROKU – Waldemar Rezmer

WRezmer_Operacyjna_med

W 2010 roku nakładem warszawskiego Wydawnictwa Tetragon ukazała się praca prof. Waldemara Rezmera pod wyżej wymienionym tytułem. Jest to wznowienie rozprawy z początku lat 90-tych poprzedniego wieku, która była niezwykle trudno dostępna (jeśli pojawiała się na portalach aukcyjnych, cenach wynosiła kilkaset złotych). Nowe wydanie było więc konieczne i dobrze się stało, że pasjonaci z Tetragonu podjęli się tego trudu. Dzięki temu, zarówno osoby od już interesujące się polską armią okresu międzywojennego, jak i dopiero rozpoczynające studia nad przedwrześniowym wojskiem, mogły uzupełnić biblioteczki o tę specjalistyczną pozycję.

Książka liczy 254 strony i została podzielona na wstęp i trzy rozdziały: pierwszy omawia zasady organizacji tyłów wojennych w 1939 r., rozdział drugi zadania i organizacje służb a rozdział trzeci opowiada o przygotowaniach tychże służb do wojny. Na końcu, poza bibliografią, mamy aneks zawierający stan etatowy służb według wojennego order of battle. W pracy znajdują się także 61 schematów i 17 tabel. Wadą jest brak jakichkolwiek zdjęć z epoki. Od strony redakcyjnej występuje kilkanaście literówek, ale nie utrudniają one lektury.

Jest to książka wyjątkowa. Autor nie koncentruje się bowiem na żadnej z broni głównych przedwojennej armii (piechocie, artylerii, kawalerii, broni pancernej, lotnictwie czy marynarce wojennej), ale na służbach, tj. organach odpowiedzialnych dla dostarczenie umundurowania, żywności, uzbrojenia, amunicji, środków transportu tych wszystkich dóbr, zapewnienia potrzeb duchowych, sprawowania wymiaru sprawiedliwości, organizowania obozów jenieckich. Jedyna organizacja jaką znajdziemy, to właśnie organizacja tych służ przewidziana w okresie pokoju i na wypadek wojny. 

W pozycji omówiono wszystkie służby Wojska Polskiego: służba intendentury, uzbrojenia, taborów i remontu koni, zdrowia, weterynaryjna, poczty polowej, jeniecka, samochodowa, saperska, służba lotnictwa, łączności, sprawiedliwości, duszpasterska i geograficzna. Służby te odpowiadały za możliwości bojowe armii polowej oraz za zaplecze.

Autor przedstawił w zarysie służby w planie rozbudowy i modernizacji Wojska Polskiego. Na szczególną uwagę zasługuje w zasadzie równomierny rozwój formacji pierwszoliniowych oraz służb. Profesor wielokrotnie podkreśla ograniczenia finansowe państwa polskiego. Omówiono plan kwatermistrzowski „W”, sieć komunikacyjną, wojenny system zaopatrywania i ewakuacji. Autor przedstawił organizację służb w czasie wojny, a tam gdzie to możliwe, również obsadę personalną. Wskazał sposób zaopatrywania jednostek itp. W trzecim rozdziale omówiono przygotowania do wojny pod kątem zbierania materiału na wypadek konfliktu, szacowania źródeł jego uzupełniania, sposobów dystrybucji itp. W przypadku praktycznie każdej służby mamy porównanie do niemieckich sił zbrojnych, co pozwala lepiej zorientować się w dysproporcjach między naszym wojskiem a agresorem.

W lekturze uderzyła mnie ogromny niedostatek na wielu polach. O ile np. racje żywnościowe pod względem kalorii, jak i ogólnie koncepcji podziału na racje wojenną, suchą (ekwiwalent wojennej, tyle że bez posiłku ciepłego) i rezerwową był słuszny, to już sposób dystrybucji był wadliwy. Na przykład było za mało piekarń i zbyt duża koncentracja produkcji chleba w dużych aglomeracjach miejskich. Były katastrofalne braki w amunicji a wielkość jednostki ognia bardzo mała (należy jednak pamiętać, że wielkość j.o. determinuje nie tylko ilość amunicji, ale też możliwości transportowe). Służba zdrowia miała ogromne problemy z ewakuacją rannych, żandarmeria była w zbyt małym stopniu zmotoryzowana i zbyt nieliczna do postawionych jej zadań.  Weterynaria miała zbyt mało miejsc dla rannych koni w  szpitalach. Tabele zawarte w książce dają pogląd na liczne wielkości niezbędnych wojsku dóbr. Wszystko to razem daje obraz armii nie do końca przystosowanej do wojny manewrowej, jaką chciała prowadzić.

Język autora, mimo że specjalistyczny, jest bardzo przystępny. Opisuje wszak trudne i, co tu dużo mówić, dla osób mniej obeznanych z wojskową logistyką,  zagadnienia, które mogą się wydać nudne. Książka w żadnym razie nie jest nudną. Trochę żałuję, że profesor nie pokusił się o przedstawienie w praktyce działalności służb – tj. w trakcie działań wojennych.

Reasumując, pozycja świetna, absolutnie niezbędna osobą interesującym się Wojskiem Polskim, jak też historią logistyki.

Moja ocena 6/6

Książka dostępna w księgarni internetowej Fort Gier

https://fortgier.pl/p/32/23401/operacyjna-sluzba-sztabow-wojska-polskiego-w-1939-roku-czasy-najnowsze-xx-xxiw-ksiazki-ksiazki-historyczne.html

PANCERNIKI w AKCJI tom I – H. W. Wilson

28869160584678d5146ce

W zeszłym roku oświęcimski prymus na rynku książki militarnej uraczył miłośników marynistki książką Herberta W. Wilsona Pancerniki w akcji.  To kolejna pozycja w ofercie wydawnictwa NapoleonV zapełniająca istniejącą na naszym rynku lukę. Tłumaczenie pracy Wilsona winno bowiem ukazać się w Polsce wiele dekad temu. Jest to już publikacja klasyczna. W zasadzie każda książka traktująca o szeroko pojętych okrętach pancernych zawiera odwołania do Pancerników w akcji. Dobrze się więc stało, że po osiemdziesięciu latach od ukazania się pierwszego brytyjskiego wydania, doczekaliśmy się polskiego tłumaczenia. Wyjątkowość tej książki to zasługa autora, brytyjskiego dziennikarza, mającego szerokie kontakty w flotach wielu państw. Dzięki temu miał dostęp do informacji o charakterze niejawnym.,

Omawiana pozycja traktuje o działaniach bojowych okrętów pancernych od chwili ich powstania i powszechnego wprowadzenia na stany flot, do lat 20-tych XX wieku (pierwsze wydanie ukazało się w 1926 roku). Autor koncentruje się przede wszystkim na użyciu jednostek pancernych, a w zdecydowanie mniejszym aspekcie na stronie technicznej ich konstrukcji. Czytelnik nie znajdzie więc w tej książce rozbudowanych opisów technicznych. Wszystkie dane taktyczno-techniczne okrętów ograniczone zostały do niezbędnego minimum. Wilson podaje więc tylko wyporność, uzbrojenie główne i artylerię średnią, prędkość, czasem wielkość załogi.

Ze względów praktycznych praca podzielona została na dwie części. Pierwsze przedstawia okręty pancerne od połowy XIX wieku do konfliktów włosko-tureckiego i grecko-tureckiego na początku XX wieku. Druga (ukaże się w tym roku) obejmuje cały okres pierwszej wojny światowej oraz konflikty początku lat 20-tych.

 Tom pierwszy liczy 358 stron. Zawiera 19 tabel, 22 mapy oraz ok. 20 fotografii i schematów. Praca podzielona została na przedmowę do polskiego wydania, przedmowę do angielskiego wydania z połowy lat 90-tych zeszłego wieku autorstwa Johna Robertsa, wstęp autora i 16 rozdziałów.

Pierwsze dwa rozdziały są niejako wstępem do tematu. Wilson przedstawia w nich początki okrętów pancernych, użycie granatów w artylerii morskiej oraz pierwsze starcie pancernych okrętów w trakcie wojny secesyjnej. Następnie opisuje działania okrętów opancerzonych na wodach śródlądowych Ameryki i blokadę wybrzeża Konfederacji. Trzeci rozdział poświęcono wojnie prusko-duńskiej oraz wojnie sześciotygodniowej. Autor najwięcej uwagi przeznaczył na działania bojowe na Adriatyku, w szczególności ocenie dowódców włoskiego i austriackiego oraz bitwie pod Lissą. Czwarty to kilka akapitów o wojnie francusko-pruskiej, kilka kolejnych o wojnie domowej w Hiszpanii, całkiem sporo o wojnie rosyjsko-tureckiej i opis morskich działań podczas kilku konfliktów w Ameryce Południowej. Kolejny przedstawia brytyjską interwencję w Egipcie wojnę francusko-chińską, rewolucję w Chile, wojnę domową w Brazylii. W rozdziale szóstym opisano przebieg wojny japońsko-chińskiej, z szczególnym uwzględnieniem bitwy u ujścia Jalu oraz powstanie Burów.

Od rozdziału siódmego mamy, w mojej ocenie, ciekawszą część książki. Rozdziały siedem i osiem poświęcono wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Dla mnie to chyba dwa z trzech najciekawszych rozdziałów w pracy. Może dlatego, że stosunkowo niewiele czytałem o tym konflikcie. Z zaskoczeniem przeczytałem o konfliktach między amerykańskimi admirałami, czy ogromnej determinacji Hiszpanów (jakiej po nich się nie spodziewałem). Zajmująco opisano także kwestię katastrofy na Maine.

Następne sześć rozdziałów (od IX do XIV) to opis wojny rosyjsko-japońskiej. Przez siły i możliwości, przygotowania, poprzez przebieg działań wojennych zwieńczonych rozgromieniem Floty Bałtyckiej pod Cuszimą, po konkluzję opis ten jest bardzo szczegółowy. Wilson miał dostęp do oficjalnych dokumentów japońskich, dzięki czemu opis z punktu widzenia Japończyków ma charakter oficjalny.

Piętnasty rozdział to prezentacja przebiegu wojny włosko-tureckiej i wojen bałkańskich.

Ostatni rozdział poświęcono katastrofom okrętów pancernych. Zawiera kilka bardzo interesujących opisów tragedii, będących wynikiem albo błędów konstrukcyjnych albo błędów ludzkich. Dla mnie to trzeci z najciekawszych rozdziałów pierwszego tomu.

W książce uderza ogromna fachowość autora. Jego profesjonalizm budzi szacunek. Autor nie przywołuje niepotwierdzonych informacji. Wszystkie opisy i analizy oparte są o oficjalne publikacje, wspomnienia, opracowania. W przypadku kilku wersji Wilson wskazuje, którą wybiera i dlaczego. Jeśli mimo to ma wątpliwości, wyraża je. Wyciągane przez niego wniosku nic nie straciły na aktualności. Nie dziwi zatem, dlaczego jego praca wciąż jest powoływana we współczesnych opracowaniach.

Niestety, wśród tego „miodu” nie zabraknie też dziegciu. To od kilku przeczytanych przeze mnie pozycji oświęcimskiego wydawcy najgorzej zredagowana książka. Jej lektura od razu przypomniała mi początki wydawnictwa. Do 200-strony znalazłem ok. 140 literówek, błędów stylistycznych i językowych.  Później też ich trochę było, ale zwyczajnie przestałem liczyć. Pomijam zupełnie dowolną interpunkcję. Generalnie błędów merytorycznych nie ma. Tłumaczeniem zajmowała się bowiem osoba świetnie władająca językiem. Jest trochę zabawnych wpadek wynikających po prostu z nieznajomości tematyki marynistycznej (np. torpedo boat tłumaczone jako  łodzie torpedowe zamiast torpedowce czy budka sternika zamiast sterówka, albo nieco dziwne przeliczanie kalibrów z cali na milimetry).

Książkę gorąco polecam fanom działań wojennych na morzu. Miejscami są irytujące wpadki, ale mimo wszystko książka jest warta lektury.

Moja ocena 4/6

Książkę można kupić w dobrych księgarniach.